Haberler - Duyurular

Liselerde Sınav Düzenlemesi ve Örnek Dilekçe
  • 18 Mayıs
  • 2021

Liselerde Sınav Düzenlemesi ve Örnek Dilekçe

Bakanlığımızca resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmış ve bu kapsamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

Örnek başvuru dilekçesi aşağıda sunulmuştur.

Özel Antalya Bilim Fen ve Anadolu Lisesi Müdürlüğüne

                                                                                                              Kepez / Antalya

 

 

          Velisi bulunduğum kızım/oğlum ……………………………………………………………. Okulunuzun …………Sınıfı ………. Nolu öğrencisidir. Milli Eğitim Bakanlığının ilgili genelgesi /Yazısı doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde okulda yapılacak olan yüz yüze sınavlara katılmasını istemiyorum. İkinci Dönem sınav notları olarak   birinci dönem notlarının  verilmesini istiyorum.

                    Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

 

                                                                                                                        ……/05/2021

 

                               Adı Soyadı

                                        İmza

 

 

ADRES:

 

 

 

 

 

 

TELEFON:

 

 

          NOT: · Bu dilekçe imzalı bir şekilde elden okulumuza teslim edilecek veya okulumuzun info@antalyabilimkoleji.com e posta adresine ya da 0 544 394 7480 numaralı telefona Whats up ,Bip ..vb uygulamalar  ile  21/05/2021 tarihine kadar dilekçenin gönderilmesi gerekmektedir.

Türkiye 2.liği
  • 21 Nisan
  • 2021

Türkiye 2.liği

''Farabi'' Konulu Lise Öğrencileri UIusal Deneme Yazma Yarışmasında öğrencilerimizden Aysu Yaz Ertan ''Kuş Bakışı Farabi'' adlı denemesiyle Türkiye 2.si olmuştur. Kendisini tebrik eder, başarılarının daim olmasını dileriz. Türkiye ikincisi olan denememiz aşağıda sizler için paylaşılmıştır.

 KUŞ BAKIŞI FARABİ

Doğduğu varsayılan Farab ( Faryab ) şehrinin anlamını adında taşıyan “sulanmış , bereketli toprak” ...Kimilerine göre Fars kimilerine göre Türk kökenli. Nereli olduğu tartışadursun eserlerini Arapça vermesine rağmen bir rivayete göre “yaşadığı sürece Türk kıyafetlerini hiç değiştirmemiş” Muallim-i Sani...Müziği ile dilediğini güldüren , dilediğini ağlatan , nice meclislerde dilerse sultanları dahi uykuya daldıran bir ud üstadı...Çok sayıda dil bildiğinden bahsedilen bahsedilen , uzun yolculuklar yapmış , birçok ülke dolaşmış bir gezgin...Dil ile mantığı , felsefe ile dini uzlaştırmış , Batı’nın “Alfarabius” olarak andığı büyük filozof...Farabi...

İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü filozof, gökbilimci, bilim insanı, mantıkçı ve aynı zamanda müzisyen olan Farabi, tam adıyla Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el Farabi et Türki ya da Batı’da bilinen ismiyle Alpharabius İslam felsefe geleneğinde “ilk öğretmen” olan Aristo’dan sonra ikinci öğretmen olarak anılır. Bunun sebebi felsefe, gökbilimi gibi konularda bilgili olması araştırmalar yapması ve insanlara yeni fikirler aşılıyor olmasıdır çünkü islam dinine felsefi bir nitelik kazandırmak Aristo’nun ve Eflatun’un felsefelerini bağdaştırmak istemiştir. İslam felsefesi dışında fizikle de ilgilenen Farabi’nin fiziği metafiziğe bağlıdır yani evrenin ya da bir eşyanın özünü oluşturan ögeler (hava, ateş, su , toprak) birbirleriyle kaynaşır, ayrışır ve böylece evreni kısacası “el- alem”i oluştururlar. Farabi’nin “Alem büyük insandır, insan küçük alemdir.” Sözünden de iki kavramı birleştirdiğini anlayabiliriz. Bunun dışında müzik ile de ilgilendiğini söylediğimiz Farabi, Doğu müziğinin en büyük dayanağı olan “Büyük Müzik Kitabı”nda  kanun , ud gibi birçok enstrümanı ilk defa tarif etmiştir.   Böylece müziğe önem vermesiyle enstrümanların gelişimine, sosyal hayatta da faal kullanılmasına da katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra filozof ve ilim insanlarının eserlerinin Arapça’ya çevrilerek öğrenilmesi de Farabi ile başlamıştır. Böylece bilgisiyle, araştırmasıyla Avrupa’da da tanınması kaçınılmaz olmuştur.

Yazdığı onca eserden sadece yirmi biri kalmış günümüze, ne acı...Kendisine ait bilgiler bulabildiğimiz çağdaşları ise sınırlıdır. Bana öyle geliyor ki bu durum Farabi’nin tercih ettiği bilinçli yalnızlıktan kaynaklanıyor. Yalnızlık tercih olabilir mi? Etrafındakiler senin fikirlerine erişebilecek yeterlikte değilse, girdiğin her fikri tartışmadan galip ayrılıyorsan, senin aleyhine söyleyecek söz bulamayan kimseler lehine de konuşmuyorsa yalnızsın, anılmazsın. Tam da kendisinin yüzyıllar öncesinden söylediği gibi: “Zamanın ters, yarenliğin faydasız, liderlerin bezgin ve her başın hasta olduğunu görünce evime kapanıp onurumu korumayı esas bildim. Yanımda saklı duran ve avucumda ışıldayan hikmet şarabından içerim. Sofra arkadaşlarım mürekkep şişeleridir, sazım onların şakırtısıdır. Bu arada dünyadan göçmüş hikmet erbabının sohbetiyle neşelenirim.” Dönemdaşları onun adını anmayadursun, yüzyıllar öncesinden günümüze taşmayı başarmış o. Hem de ne taşma...            

Ömrü, zıtlıkları uzlaştırmaya çalışmakla geçmiş. İslam’a henüz geçiş yapan toplumların, bu dini anlayıp yorumlayabilmeleri için Arapçaya da hâkim olmaları gerekiyordu. Bu durum felsefeyle ilgilenenler için de geçerliydi. Ama görüldü ki Arapça felsefi tartışmaların aktarılması için yeterli kelime dağarcığına sahip değildi. Farabi de savunduğu “Aristo mantığı” nı Arapçaya uyarlarken karşılaştığı bu mantık-dil uyuşmazlığını aşmayı başardı. Çünkü ona göre mantık ve dil, zıtlıktan ziyade birbirini tamamlayan, kuralları olan iki ayrı ilimdi ve bu kurallara riayet edildiği takdirde mantık ve felsefi konular pekâlâ ifade edilebilirdi. Kendisi de Aristo’nun altı ciltlik mantık kitabı “Organon” u Arapçaya çevirmekle yetinmeyip, ona iki cilt daha ekleyip sekiz kitaba çıkararak bu teorinin geçerliğini kanıtladı. Hem kendisinden etkilenen, Arap dünyasının bağrında yetişen birçok fikir adamının varlığını hesaba katarsak Arapçanın felsefi bir dil haline gelmesinde onun bu çalışmasını nasıl inkâr ederiz?

Şu ana kadar çağdaşlarının yapamadığını yapıp, ona yarenlik ederek yürüdüğüm bu yoldan, tekrar buluşmak üzere, ayrılıyorum bir sapakta: Sudur Teorisi. Kaynağını Aristo’dan alan bu teoriye göre mutlak olan bir Tanrı vardır. Tanrı’nın kendisi salt akıldır, pür ü paktır, tamamen iyilikten oluşur, ortaya çıkan kötülüklerden habersizdir. Çünkü kötülüğü yaratmayı düşünemeyecek kadar iyidir. O yüzden Tanrı’nın tanrı oluşundan dolayı yapamayacağı şeyleri açıklayabilmek için “madde” yi yani “akıl” ı kullanmak zorundadır. Muallim-i Evvel olarak anılan hocası Aristo’nun bu görüşlerini aynen alır, Muallim -i Sani Farabi. Aristo’nun sadık bir öğrencisi olmasından kaynaklı bir açıklamaya çalışma çabası olarak görüyorum bu fikri. Çünkü bu duruma kendi aklıyla, Aristo’nun öğretisine uygun düşecek şekilde bir açıklama bulamazsa felsefeden, Aristo’dan vazgeçmesi gerekecekti. Uyumsuzlukları giderme çabasında olduğundan bahsetmiştim. Buradaki yanılgısı da İslam kültürüyle yoğurulmayan bir sistem olan Yunan felsefesini, İslam ile bağdaştırmaya çalışmasıdır. Felsefenin Tanrı’sı; sınırları olan, istediği her şeyi yapamayan hatta yapamayacağı şeyleri isteme yetisi bile olmayan , pür iyilikten oluşan bir tanrıdır. İşte Farabi’nin üstesinden gelmeye çalıştığı asıl mesele bu idi. Bu fikri, İslam’a uygun düşecek şekilde nasıl anlatabilirdi? Allah salt akıl ise kendini bilmek, tanımak zorundadır. Allah’ın kendi varlığını düşünmesiyle ortaya çıkan ikinci akıl yani madde hem Allah’ı düşünebilir hem de kötü sayılabilecek şeyleri. İkinci aklın düşünmesiyle üçüncü akıl, sonra onun düşünmesiyle dördüncü akıl...Böylece on bir tane akıl doğar yani her akıl kendinden sonraki aklı doğurur. Oysa bizim inancımıza göre Allah’ı bir forma sokamayacağımız gibi karar değiştirme, yapacaklarını önceden düşünme gibi özellikleri de yükleyemeyiz O’na. Çünkü O, “Ol!” der ve olur. Yunan felsefesindeki Tanrı’nın yaratma yetisi yoktur, yalnızca şekillendirebilir, form verebilir. Yani zorunluluk ve sınırlama vardır onların Tanrı’sında. Bu düşünce tarzı İslamiyet ile örtüşmediği için başta Gazali olmak üzere diğer alimler tarafından da eleştirilir Farabi. Ancak Aristo mantığına uygun hareket eden Meşşailer için Farabi’nin bu din ve felsefeyi uzlaştırma çabası çok önemli olmuştur. Hem Allah-evren ilişkisini anlatması hem her insanın nihai hedefinin mutluluk olması düşüncesi, Meşşailer tarafından kabul görmüştür. Arapçada “çok yürüyen” manasına gelir bu kelime. Kendilerine bu ismi vermelerinin sebebi ise gerek Aristo’nun gerekse Platon’un yürüyerek düşünmeyi ve ders anlatmayı sevmeleri, vücudu etkin kullanmanın daha kolay bir öğrenme sağlayacağını düşünmeleriymiş. Yaradılışı düşünmekten evla olan hangi düşünce var ki? Meşşailer de kâh yürüyüp kâh düşünerek ulaşmışlar Farabi’ye.

Ve yollar yine kesişiyor: El-Medinetü’l-Fazıla. “Fazilet şehri” manasına gelen bu muhteşem eserinde bir liderin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatıyor Farabi. Yüzyıllar öncesinden bugüne uzanıyor yine. İnsan olarak asla kaybetmememiz gereken erdemlerden, akıldan, ince düşünceli olmaktan, adil olmaktan bahsediyor. Ne güzel hasletler...Dünya dönmeye devam ettikçe arzulanmaya devam edilecek güzellikler... Aynı Platon’un “Devlet” kitabında geçen sohbetlerde bahsedilen değerler gibi...Tıpkı Platon’ un o kitapta anlattığı mağara öyküsündeki gerçeği bulma çabası gibi: Eğer bir grup insanı derin bir mağaranın içinde, sırtları kapıya gelecek şekilde zincirlerseniz, sadece ışık kaynağının yaydığı ışıkla oluşan gölgeleri görür ve onları gerçek sanırlar. O gölgelerin bir nevi Karagöz ile Hacivat perdesindeki yansımalar olduğunu bilemezler. Gölgelerin sahte dünyasında gerçekten yaşadığını, eğlendiğini sanarak geçirirler hayatlarını. İşte gerçek filozoflar ne kadar zor olursa olsun o zincirleri kırıp ışığa, gerçek hayata, doğruya bakabilen insandır. Zincirlerinden kurtulup güneşi, hakikati gören kişinin mağaraya döndükten sonra gördüklerini diğer insanlara anlatması, onları ikna etmesi de oldukça güçtür. Çünkü tutsakken ve karanlıktayken rahattır insan. Gerçeği görmek için ışığa bakabilmek cesaret işidir oysa. Ne şartta olursa olsun gerçeğe bakma cesaretini asla kaybetmeyen Farabi gibi...Şimdi kendine dön ve sor bakalım karanlıkta mısın yoksa Güneş’e mi dönük yüzün?       

 

MERDÜMGİRİZ

Covid-19 Hakkında Bilgilendirme
  • 26 Ağustos
  • 2020

Covid-19 Hakkında Bilgilendirme

Değerli Velilerimiz,

 Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Dünya genelinde 19 milyonun üzerinde, ülkemizde 200 bin üzerinde insanın bu hastalıktan etkilendiği belgelenmiş olup, dünyada 700 binin üzerinde, ülkemizde 6 bine yaklaşan can kaybına yol açmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de karantina ve benzeri sıkı önlemlerle hastalığın yayılımı ve etkileri kontrol altına alınmaya çalışılmış, ancak 1 Haziran 2020’den itibaren ülkemizde adım adım yeniden normalleşme (yeniden açılma ) sürecine gidilmeye başlanmıştır.

   COVİD-19, hastaların veya belirti göstermeden virüsü taşıyan kişilerin öksürme, hapşırma, konuşma ve hatta solumaları sırasında ortaya saçılan damlacıklar yolu ile bulaşmaktadır. Virüs içeren bu damlacıkların solunması, gözle teması ile hastalık bulaşırken,  bu damlacıklarla kirlenmiş yüzeylere dokunulup daha sonra eller yıkanmadan ağız, burun ve göze temas halinde de dolaylı yoldan bulaşma meydana gelebilmektedir.

Sık sık söz edildiği gibi, ‘normale dönüş’ denildiğinde tamamen yeni bir ‘normal‘  algılanmalıdır. Artık eskiden olduğu gibi arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ya da tanıdıklarımızla tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek, yakın mesafeden sohbet etmek, toplu halde bir araya gelmek gibi alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. COVİD-19 a karşı etkili bir tedavi ya da aşı bulunup hastalık tüm dünyada tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ki bunun ne zaman gerçekleşebileceği hiç bilinmiyor,  tamamen yeni alışkanlıklar geliştirmek, bunu davranışa dönüştürmek gerekiyor. Maskeler artık diğer insanlarla aynı ortamda bulunduğumuz anda vücudumuzun bir parçası olmak zorunda.

 Bu koşullarda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sık sık güncellenen rehber ve yönergelerin olduğu kadar uluslararası bilim kuruluşlarının yayınlarının da takip edildiği okulumuzda gerekli tüm önlemler alınmış olup gerektikçe güncellemelere de gidilecektir. Okullarımızın kurullarında gerekli çalışmalar, düzenlemeler sürmektedir. Okulumuzun sağlık komisyonunca haftalık toplantılarla gerekli tedbirler alınmaktadır. Ayrıca  "OKULUM TEMİZ "projesi ile TSE'ye  başvuruda bulunulmuştur.

Sağlık Bakanlığının 05.07.2020 tarihinde son güncellemesini yaptığı okullara yönelik öneriler eksiksiz olarak uygulanmaktadır.

Okul dönemi içinde, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızda, gerek COVİD 19, gerekse diğer ateşli hastalıklar ve üst solunum yolu enfeksiyonları görülebilecektir. Ancak bu süreçte tüm ateşli ve şüpheli durumların COVİD-19 açısından değerlendirilmesi gerekir. Hastalık belirtisi gösteren veya ailesinde, yakınlarında COVİD-19 tanısı almış ya da şüpheli, karantina sürecinde bulunan bireyler olması halinde çalışanlarımızın durumu derhal okul Sağlık Merkezine bildirmeleri gerekir. Biz Sağlık Merkezimiz ve Okul olarak çalışanlarımızın ve yakınlarının sağlık durumlarını yakından izleyeceğiz. Bu amaçla her veli Okula gelmeden önce ateş ölçümünü yapacak ve 37,4 üzerinde ateşi olan ya da öksürük, burun akıntısı, hapşırma , kas ağrıları, ishal, halsizlik gibi belirtileri gösteren öğrenciler Okula gönderilmeyecektir. Bu konuda Okul idareleri tarafından velilerimiz için taahhütname hazırlanmıştır. (Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi – Sy :396 – 398 gereği ) Öğrencilerimizde Okula girişte ve okul  ortamında yapılan ateş ölçümünde  veya COVİD-19’a bağlı olabilecek belirti ve bulgular belirlenmesi  durumunda; öğrencimiz Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda, bu durumlar için belirlenen gözlem odasına alınıp veli aranarak, öğrencinin acil olarak Okuldan alınması, sağlık kontrolü ve gerekli testlerinin yapılması istenecektir.

Bu zorlu sürecin sağlıkla geçirilebilmesi dileği ile dayanışma içinde sağlıklı günlerde bir arada olmayı temenni ediyoruz.